V súvislosti s nadobudnutím účinnosti 25. mája 2018. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) - RODO, oznamuje:

 1. Správca osobných údajov je: Thomas It Paweł Marczyński ul. Opolska 22, Katowice 40-084. Správcu je možné kontaktovať písomne ​​pomocou tradičnej pošty na túto adresu: Thomas It Paweł Marczyński ul. Opolska 22, Katowice 40-084 alebo E-mail: info@thomas-it.sk

 2. Úradník pre ochranu údajov nebol na správcovi vymenovaný.
 3. Osobné údaje sú spracovávané na základe čl. 6 par. 1 osvetlenie. F RODO, t.j. na základe potreby spracovania na účely vyplývajúce zo zákona oprávnené záujmy, ktoré sleduje správca.
 4. Legitímne záujmy, ktoré spoločnosť sleduje, spočívajú v ponuke zákazníkom produktov a služieb v oblasti IT riešení. Spoločnosť nezdieľa údaje s inými subjektmi, pokiaľ neboli zahrnuté do ďalších v tomto ohľade. Spracovanie osobných údajov spadá do podnikateľských aktivít Thomas IT.
 5. Osobné údaje sa spracúvajú manuálne a automaticky v poradí Poskytovanie zákazníkom spoločnosti Thomas IT komplexným ekonomickým informáciám ako súčasť ponúkaných produktov s cieľom podnikania v súlade s právnymi predpismi (účtovníctvom), ako aj na štatistické účely.
 6. Správca spracúva osobné údaje v týchto oblastiach: meno, funkcia, kontaktné údaje (telefón, e-mailové adresy), adresu spoločnosti, v ktorom sú sprístupnené verejnými zdrojmi, tj dostupné na webových stránkach a registroch úradník (KRS, REGON atď.)
 7. Vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov je oprávnený právo na:
  • Žiadosti správcu o prístup k osobným údajom
  • Žiadosti správcu o opravu osobných údajov
  • Žiadosti správcu o vymazanie osobných údajov
  • požiadavky Administrátora na obmedzenie spracovania osobných údajov
  • namietať voči spracovaniu osobných údajov
  • prenos osobných údajov
  • podajte sťažnosť orgánu dohľadu.
 8. Administrátor vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie všetkých fyzických prostriedkov, technickú a organizačnú ochranu osobných údajov pred ich náhodným alebo úmyselné zničenie, náhodná strata, zmena, neoprávnené zverejnenie, používanie alebo prístup v súlade so všetkými platnými predpismi.